Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Leuk dat je met ons mee wilt gaan op reis. Wanneer je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld op de website, dan heb je nog een bedenktijd van 10 werkdagen.

Nadat je de aanbetaling van 30% hebt voldaan en de 10 dagen bedenktijd zijn verstreken, krijg je een definitieve bevestiging per mail toegezonden en kun je niet meer kosteloos annuleren. Op de aanbetaling is geen restitutie mogelijk.

Betalingsmogelijkheden

Je hebt de mogelijkheid om de aanbetaling van 30% over te maken op rekeningnummer van Totally Body and Mind. Rekening NL30 INGB 0005813563. Onder vermelding van factuurnummer, naam, en reisdatum.

*Serenitytrips is een handelsnaam van Totally Body and MInd

De totale reissom dient 8 weken voor vertrek volledig te zijn voldaan. Mocht je vertrekken binnen 8 weken dan hanteren wij een directe betaling van de volledige reissom.

Let Op!

Alleen bij volledige betaling heb je recht op je geboekte reis. Je dient uiterlijk 8 weken voor vertrek de volledige reissom te hebben voldaan. Indien de volledige reissom niet is voldaan vervalt je recht op de reis en tevens het gebruik van alle faciliteiten zoals je kamer die in de reis staat beschreven incl. alle excursies en maaltijden et. WIJ BEHOUDEN HIERBIJ HET RECHT DAT DE REEDS GEDANE BETALINGEN NIET WORDEN TERUG BETAALD.

Je kunt ook de reissom in termijnen betalen:

  • Gespreide betaling is mogelijk van maximaal 4 termijnen. Hierbij geld een extra betaling van 50 euro boven op de totale reissom.
  • Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt aangegaan is er geen gespreide betaling mogelijk en dient de reissom volledig te worden voldaan.

Restitutie is alleen mogelijk minus de aanbetaling van 30% van de reissom, wanneer je te maken hebt met een overlijden uit de 1e graad van je familie. Of je moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Echter moet dit wel aantoonbaar kunnen worden gemaakt.

Hieronder de exacte voorwaarden

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 Na totstandkoming van de overeenkomst dient de gevraagde aanbetaling van 30% van de totale reissom direct te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Als de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt aangegaan dient direct het gehele verschuldigde bedrag te worden voldaan. In geval van eventuele promotionele acties dient het gehele bedrag te worden voldaan na verstrekking van de factuur met genoemde betalingstermijn.

2.2. Gespreide betaling is mogelijk indien dit is overeengekomen tussen gast (hoofdboeker) en Serenity Trips. De totale reissom kan in maximaal 4 termijnen worden voldaan. Let wel de totale reissom dient 8 weken voorafgaande de reis totaal te zijn voldaan. Mocht de klant binnen de termijn van 8 weken voor vertrek de reis willen boeken is de gehele reissom van toepassing.

LET WEL! BIJ GESPREIDE BETALING ZAL DE TOTALE REISSOM WORDEN VERHOOGD MET EEN BEDRAG VAN 50 EURO

2.3 Niet tijdige betaling kan na 1e & 2e betalingsherinnering en na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Serenity Trips. In dat geval zijn de bepalingen die betrekking hebben op annulering van toepassing en worden de van toepassing zijnde annuleringskosten verrekend met de reissom.

2.4 Rente en incassokosten

De gast (hoofdboeker) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegenover Serenity Trips heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.