Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Serenity Trips

De algemene voorwaarden van Serenity Trips bestaan uit.

Artikel 1. Tot stand komen overeenkomst tussen gast (hoofdboeker) en Serenity Trips

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

Artikel 3. Reisbescheiden & documenten

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

Artikel 5. Opzegging overeenkomst Serenity Trips

Artikel 6. Wijzigingen doorgevoerd door Serenity Trips

Artikel 7. Aansprakelijkheid & overmacht

Artikel 8. Klachten

Artikel 9. Geschillen

De reizigers worden geacht bovengenoemde algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Nadat de 10 werkdagen bedenktijd verstreken zijn en de aanmelding overgegaan is in een definitieve boeking gaat de hoofdboeker en eventuele meerdere gasten die zijn aangemeld op de definitieve overeenkomst, akkoord met de algemene voorwaarden van Serenity Trips.  Welke zijn omschreven in artikel 1 t/m 8 die de algemene voorwaarden vertegenwoordigen.

Serenity Trips, gevestigd Gashouderstraat 37B, 3061 EJ Rotterdam, te noemen organisator van holistische lifestyle reizen met een thema nationaal en internationaal.

Serenity Trips is een handelsnaam van Totally Body and Mind geregisterd onder KVK nummer: 24420991, Btw-identificatienummer: NL001627103B42

Gast: diegene die (hoofdboeker) een holistische lifestyle reis heeft geboekt bij Serenity Trips, voor zichzelf of voor anderen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Serenity Trips en de gast, tenzij hiervan nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst tussen Serenity Trips en de gast (hoofdboeker).

1.1 Een overeenkomst tussen Serenity Trips en de gast komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Serenity Trips door de gast. De gast heeft gevraagde persoonsgegevens verstuurd. De overeenkomst is tot stand gekomen nadat de 10 werkdagen, die betrekking hebben op de bedenkdagen voorbij zijn. Op de 11e werkdag krijgt de gast (hoofdboeker) van Serenity Trips de email bevestiging van de boeking die door de gast is gemaakt van de desbetreffende holistische lifestyle reis. Op dat moment gaat de gast (hoofdboeker) de betalingsverplichting aan en dient het gevraagde aanbetalingsbedrag, 30% van de totale reissom direct te worden voldaan. LET WEL, alleen wanneer de aanbetaling is gedaan door de gast dan is de boeking aanvaard door Serenity Trips en wordt dit definitief gemaakt.

1.2 De inhoud van de holistische lifestyle reis wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website van Serenity Trips of in andere publicaties. Kennelijke fouten of vergissingen binden Serenity Trips niet. Serenity Trips draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties, foto’s, teksten en folders die zijn uitgegeven door derden.

1.3 Elke door de gast verlangde afwijking van het door Serenity Trips aangeboden programma behoeft schriftelijke instemming van Serenity Trips.  Als een wijziging niet (meer) te realiseren is, kan de gast hier geen aanspraak op maken. Eventuele extra kosten voor de wijziging worden door Serenity Trips in rekening gebracht aan de gast.

1.4 Incidentele en/of structurele wijzigingen in het vluchtschema of dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen kunnen van invloed zijn op de reisduur. Serenity Trips is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen. Onder voorbehoud van aanspraken op de door de gast afgesloten reis- en annuleringsverzekering, heeft de gast geen recht op restitutie. Serenity Trips is niet aansprakelijk voor vertragingen en wijzigingen in vertrektijden.

1.5 De gast die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Serenity Trips aangaat is hoofdelijk (hoofdboeker) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. De gast die de overeenkomst aangaat is verantwoordelijk voor verstrekken van de gegevens, over hemzelf en/of de eventuele andere gasten. Let op! Hoofdboeker is alleen gemachtigd om wijzigingen of annuleringen door te geven. Wegens wet van de privacy worden geen gegevens of informatie aan derden verstrekt.

1.6 Als de gast bepaalde voorkeuren heeft bij de totstandkoming van de overeenkomst zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 Na totstandkoming van de overeenkomst dient de gevraagde aanbetaling van 30% van de totale reissom direct te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Als de overeenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt aangegaan dient direct het gehele verschuldigde bedrag te worden voldaan. In geval van eventuele promotionele acties dient het gehele bedrag te worden voldaan na verstrekking van de factuur met genoemde betalingstermijn.

2.2. Gespreide betaling is mogelijk indien dit is overeengekomen tussen gast (hoofdboeker) en Serenity Trips. De totale reissom kan in maximaal 4 termijnen worden voldaan. Let wel de totale reissom dient 8 weken voorafgaande de reis totaal te zijn voldaan. Mocht de klant binnen de termijn van 8 weken voor vertrek de reis willen boeken is de gehele reissom van toepassing.

LET WEL! BIJ GESPREIDE BETALING ZAL DE TOTALE REISSOM WORDEN VERHOOGD MET EEN BEDRAG VAN 50 EURO

2.3 Niet tijdige betaling kan na 1e & 2e betalingsherinnering en na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door Serenity Trips. In dat geval zijn de bepalingen die betrekking hebben op annulering van toepassing en worden de van toepassing zijnde annuleringskosten verrekend met de reissom.

2.4 Rente en incassokosten

De gast (hoofdboeker) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegenover Serenity Trips heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 3 Reisbescheiden & documenten

Serenity Trips is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of verloren gaan van bagage, reisbescheiden en documenten.

3.1 De gast dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, te weten Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart. De gast dient ervoor te zorgen dat het document minimaal150 dagen vanaf de aankomst dag in Turkije geldig is. Let op: Voor reizen naar Turkije worden er GEEN noodreisdocumenten meer geaccepteerd, zorg er dus voor dat alles in orde is.

Bij twijfel adviseren wij om het Turkse consulaat te bellen. Telefoonnummer 010- 201 2000.

3.2 Serenity Trips is op geen enkele manier aansprakelijk in geval de gast
niet aan de reis kan deelnemen door tekortkomingen in de reis-documenten. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de gast.

3.3 De benodigde reisbescheiden zullen 7 dagen voor vertrek door Serenity Trips in het bezit van de gast worden gesteld.

3.4 Naast reisbescheiden dient de gast zelf zorg te dragen voor een volledige werelddekking van een reis- en annulering verzekering.

3.5 Up to date hebben van je medicijn paspoort. Wij gaan graag met onze gasten veilig op reis. Als u medicijnen neemt worden wij hier graag van op de hoogte gesteld, voor welke aandoeningen of ziekte u medicijnen inneemt en wie wij bij eventuele nood moeten inlichten over jouw situatie. Je zorgt zelf voor vertrek dat jouw medicijn paspoort up to date is. Mocht er onverhoopt iets plaatsvinden dan hebben wij de juiste gegevens over uw medicijn gebruik en contactpersoon bij de hand gedurende de reis en het verblijf bij Serenity Trips. De gast draagt zelf zorg voor het afsluiten van een reis- incl. dekking Covid 19 dekking en annuleringsverzekering.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden

4.1. Klant wil annuleren:
Annuleringen dienen per e-mail te worden ingediend bij info@serenitytrips.nl. De gast krijgt een bevestiging van de annulering. Als de gast geen bevestiging krijgt is de annulering nog niet verwerkt. Wij streven ernaar om binnen 48 uur uw annulering te verwerken en de gast via email de annulering bevestiging te sturen.

Annuleringen worden alleen bij uitzondering van aantoonbaar zijnde verklaring kosteloos ontbonden. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van overlijden van naasten familie. ( 1e  graad) gast heeft een opname in ziekenhuis of officieel document van huisarts waarbij reizen van de persoon is afgeraden.

4.1.1. Als een overeenkomst na 48 uur van de bevestiging wordt geannuleerd met een aantoonbare reden zoals vernoemd in 4.1 is de gast alleen de totale aanbetalingskosten van 30% verschuldigd.

4.1.2. Serenity Trips behoud het recht op 50% van de totale reissom bij de gast in rekening te brengen. Als de reis tussen aanbetaling datum en 12 weken voor aanvang van de reisdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.1

4.1.3. Serenity Trips behoud het recht om 70% van de totale reissom bij de gast  in rekening te brengen wanneer tussen aanbetaling datum en 8 weken voor aanvang van de reisdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.

4.1.4. Serenity Trips heeft het recht om 100% van de totale reissom bij de klant in rekening te brengen bij een No Show of indien de gast tussen de datum van aanbetaling en 4 weken voor aanvang vertrekdatum wordt geannuleerd met aantoonbare/opgave van reden zoals vermeld in 4.1.

4.2 Annuleringen door de klant zonder aantoonbare redenen: Zal de gast haar annuleringsverzekering moeten benaderen. Voor teruggave van de kosten. Als de gast zonder aantoonbare reden of zonder opgave van reden wil annuleren zoals vermeld in 4.1 zal Serenity Trips niet overgaan tot restitutie van reeds betaalde bedragen of volledige reissom. Serenity Trips behoud hierbij het recht om de volledige reissom van 100% aan de hoofdboeker te factureren.

Artikel 5: Opzegging overeenkomst door Serenitytrips

5.1 Serenity Trips heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Serenity Trips aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, oorlogsperikelen) of zodanig de reis niet kan worden uitgevoerd omdat gezondheid en veiligheid van gast en organisatie in het gedrang komen.

Artikel 6: Wijziging door Serenitytrips

6.1. Serenity Trips heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 5. De wijziging deelt Serenity Trips binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Serenity Trips van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en overmacht

7.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1. en 5.2 is Serenity Trips verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.

7.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2

7.3 Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is Serenity Trips onverminderd het bepaalde in de artikelen en 5.1. En 5.2 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Serenity Trips is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of anderen.
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Serenity Trips of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

7.4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 8 Klachten

8.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de organisatie. Zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken dienstverlener of, als deze niet aanwezig is, bij Serenity Trips Indien u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

8..2 Mocht de klacht niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht per e-mail t.n.v. Sonja Paul p.a. Gashouderstraat 37B, 3061EJ Rotterdam of per e-mail info@Serenitytrips.nl en binnen 5 werkdagen na de laatste verblijf dag te zijn ingediend via bovenstaande email. Die tijdens je verblijf niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

Artikel 9 Geschillen

9..1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

9..2 De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord en begrijpen wat er is omschreven in artikel nummer 1 t/m 9 met bovengenoemde voorwaarden.